ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


H Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Nous – Everyday Learning Ο.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «Κανονισμός GDPR») και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.


Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη διενέργεια ερευνών αγοράς για λογαριασμό πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν στις έρευνες αγοράς που διενεργεί για λογαριασμό των πελατών της (εφεξής οι συμμετέχοντες).


Η Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων που συλλέγονται από την Εταιρεία και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Ειδικές ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιέχονται και σε έντυπα που τα υποκείμενα των δεδομένων καλούνται να υπογράψουν προκειμένου να συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς της Εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ΥΠΔ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Nous – Everyday Learning Ο.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Τσιμισκή αρ. 29 – 33, Τ. 210 – 3642744) και με την οποία μπορούν τα υποκείμενα των δεδομένων να επικοινωνήσουν στην ακόλουθη διεύθυνση: info@nous-el.gr

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και για ποιους λόγους

Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, αναλόγως του αντικειμένου της έρευνας : α) προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση), β) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου και email), γ) επαγγελματικά στοιχεία (επάγγελμα και επίπεδο σπουδών). Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η επεξεργασία άλλης κατηγορίας προσωπικών δεδομένων για τη διενέργεια συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, θα υπάρχει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Επίσης, για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, οι ομαδικές συζητήσεις/συνεντεύξεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας, καταγράφονται και μαγνητοσκοπούνται, με την τήρηση των κανόνων του Κανονισμού GDPR.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει ότι συναινούν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα και να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της.

Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο καιρό

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας, πραγματοποιείται με εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών των ερευνών αγοράς και τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας, για λόγους ελέγχου της αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτής της χρονικής περιόδου, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που οι νομοθετικές διατάξεις είτε επιτρέπουν, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, είτε επιβάλλουν, ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων συμμετεχόντων, υποβάλλονται πάντοτε από τους γονείς / κηδεμόνες που τα συνοδεύουν, με τη συναίνεση των οποίων συμμετέχουν στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας.

Περιήγηση στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας έχει μόνον τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και παρακολούθηση στα google analytics. Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα σε καμία από τις λειτουργίες του Ιστότοπου.

Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία, κατάλληλα, ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον Κανονισμό GDPR οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας Η/Υ προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, από παράνομη ή παράτυπη χρήση τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και από κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις έρευνες αγοράς της Εταιρείας, έχουν οι εταίροι της Εταιρείας και οι συνεργάτες τους, που πρέπει να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα για τη διενέργεια των ερευνών αγοράς, καθώς και ο πελάτης, στον οποίο ενδέχεται να κοινοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό (καταγεγραμμένες ομαδικές συζητήσεις/συνεντεύξεις) για λόγους εξασφάλισης της αξιοπιστίας της έρευνας. Τα τρίτα αυτά μέρη λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, με τις οποίες είναι πλήρως συμμορφωμένα.

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Μεταξύ άλλων, μπορούν : να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή μη των προσωπικών δεδομένων τους, να ελέγξουν το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσουν αντίγραφο τους και να απαιτήσουν τυχόν διορθώσεις τους, να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω, προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους.

Αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να την διαβάζουν τακτικά, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές του περιεχομένου της.


PRIVACY POLICY FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA


The company “Nous-Everyday Learning G.P.” (hereinafter the Company), informs that the processing of personal data is realized pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 – hereinafter the “GDPR Regulation” and the present Privacy Policy.

Our Company provides market research services for clients. Therefore, we process personal data of those who consent to participate in our market research projects (hereinafter the research participants).

The Privacy Policy informs research participants about the processing of their personal data and constitutes an informative notice to the personal data subjects, pursuant to the provisions of the GDPR Regulation. Special information notices about the processing of their personal data may be also contained in forms that research participants are asked to sign, in order to participate in our market research projects.

Data Controller and DPO

The Data Controller is the Company “Nous-Everyday Learning G.P.” which is seated in Athens. Research participants may contact our Company at the following address: info@nous-el.gr

Personal Data Processing / Purpose and legal basis of the processing

Depending on the subject of the market research, the following personal data of the research participants may be processed : a) first and last name, date of birth, male/female, marital status, b) contact details (mobile phone number and email), c) professional details (profession, studies). If a specific research project requires the processing of other types of personal data, research participants will be previously informed. To ensure the quality and reliability of the market research, the group discussions/interviews are recorded, in compliance with the GDPR Regulation.

We process personal data given by the research participants, to carry out the market research in which the research participants have given their consent to participate. We may also process their personal data in order to conform with the obligations that derive from the National Legislation, the regulations and the European Union law, in order to exercise our Company’s rights in court proceedings, to consolidate or defend legal claims and to protect our Company’s legal interests.

We process the personal data of the research participants by ensuring security and confidentiality, in compliance with the GDPR Regulation, only to the extent required to achieve the purposes of the market research project and only for the time period that is needed to verify the authenticity of the market research, in accordance with the requirements of the Association of Polling and Market Research Companies and to protect our Company’s legal interests.

Minors’ Personal Data

The personal data of minor research participants are always submitted by the parents/guardians accompanying them, with whose consent they participate in the market research project.

Browsing the Website

Our Website has only the cookies that are necessary for the operation and monitoring google analytics. We do not collect personal data in any function of our Website.

How do we ensure the security of personal data

We have taken all the necessary, appropriate and provided by the GDPR Regulation measures, for the security of personal data of the research participants. We are using advanced computer security technology for the protection of personal data against accidental or illegal destruction or loss, illegal or unlawful use, unauthorized access and disclosure without consent.

Access to the personal data

Our partners and associates have access to the personal data of the research participants, in order to process them in the market research context, as well as the client, to whom the audiovisual material (recorded group discussions/interviews) may be notified in order to ensure the reliability of the research. Each party receives only the necessary personal data for their respective functions and undertake their processing only for the purposes mentioned above, in accordance with the provisions of the GDPR Regulation, with which they are fully compliant.

Rights

Research participants may at any time exercise the rights that are provided for by the relative provisions of the GDPR Regulation. Inter alia, they may: confirm the existence or not of their personal data, the content, the origin, the accuracy and the location, request a copy of these and demand any corrections of these, request the limitation of their processing and/or their deletion. They may communicate with the Data Controller at the address indicated above, in order to submit requests with respect to the processing of their personal data by our Company and to exercise their legal rights.

Change in the Privacy Policy

The present Privacy Policy may change when necessary, in order to comply with the legislation in force. Therefore, research participants are advised to read it regularly, so that they are fully informed of any change.